Začali sa zápisy do prvej triedy! Máte doma budúceho prváčika? :-)


Zdroj: www.unsplash.com

Na základných školách sa od 1. apríla začali zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020. Trvať budú do 30. apríla a týkajú sa detí, ktoré do 31. augusta dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť.

Minulý rok prišlo na zápis 62 571 detí a v tomto roku by to mal byť podľa ministerstva školstva podobný počet. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. "Za zanedbanie tejto povinnosti možno rodičovi uložiť pokutu v priestupkovom konaní do 331,50 eura. Ak rodič nemôže zapísať dieťa do školy v riadnom termíne, napríklad pre chorobu či iné závažné dôvody, je dôležité, aby sa skontaktoval s riaditeľom školy, vysvetlil mu situáciu a dohodol s ním ďalší postup," doplnil rezort školstva.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nie je spôsobilé ísť do školy, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade o jeden školský rok. Ak dieťa pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu základnej školy, riaditeľ môže určiť jeho zaradenie do nultého ročníka. V oboch prípadoch tak môže urobiť iba so súhlasom zákonného zástupcu. "Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, pričom vyjadrenie odborníkov je pre zákonného zástupcu odporúčaním," dodal rezort školstva.

Zdroj: TASR